10. Sraz zongleru z nyxu, 2.10.2002, Vysehrad, fotozz by Digitalky