Strahov Sound System, Usti, klub Metro, 21.2.2003

photozz by Alef :o)