Několik myšlenek z knihy "Rukověť bojovníka světla" od P. Coelha:

 

- Bojovníci světla mají jiskrný, svobodný pohled. Existují na světě, podílejí se na životě druhých lidí a svou pouť nastoupili bez mošny a obuvi. Nejsou perfektní. Trápí se kvůli zbytečnostem, chovají se malicherně a občas si mysli, že nejsou schopni růst. Mnohdy se považují za nehodné svého poslání. Ani si nejsou vždy jisti, co tu vlastně dělají. V mnoha bezesných nocích si říkají, že jejich život nemá smysl. Proto jsou bojovníky světla. Protože se ptají. Protože chybují. Protože hledají nějaký důvod - a určitě jej najdou.

- Bojovník světla nezapomíná na vděčnost. Bojovníkovi netřeba připomínat pomoc druhých, sám si na ní vzpomíná a dělí se s druhými o odměnu.

- Bojovník ví, že si může svobodně volit svá přání - rozhoduje se odvážně, velkoryse a občas trochu bezhlavě. Své vášně přijímá a umí se z nich těšit. Nikdy však neztrácí ze zřetele trvalé věci a svazky posvěcené časem. Rozlišuje pomíjivé a definitivní.

- Bojovník světla nepočítá pouze se svými silami, používá rovněž energii svého protivníka.

- Bojovník nepodvádí, umí však protivníka zmást. Ví co chce a nemusí to nikomu vysvětlovat.

- Lidé často ukrývají svou vnitřní sílu za agresivitou, strach ze samoty maskují tím, že předvádějí nezávislost. Nevěří svým schopnostem ale do všech stran hlásají své ctnosti. Bojovník rozeznává tyto příznaky a nenechá se jimi oklamat. Mlčí pokud se na něho snaží někdo takto zapůsobit a využije takové chvíle, aby napravil své chyby - protože lidé jsou tím nejlepším zrcadlem.

- Bojovník nikdy nekope do mrtvol. Tomu, kdo jím byl poražen v čestném boji prokazuje náležitou úctu. Také se nenechá strhnout zdáním momentální příležitosti. Chladná hlava je nejlepší rádce.

- Vytrvalost přináší štěstí. Ví, že vytrvalost je něco jiného než umíněnost. Pokud se stáhne z boje, vytrvá ve svém směru, ale umí vyčkat vhodného okamžiku k dalšímu útoky. Vždy se vrací do boje až do konce.

- Bojovník ví, že určité okamžiky se opakují. Opakované zkušenosti jsou příležitost poučit se. Rozdíl mezi vítězem a poraženým je ten, že vítěz neopakuje své chyby.

- Bojovník světla dělá vždy něco neobyčejného. Nepokouší se hrát celé dny roli, kterou mu určili jiní, na to je jeho život příliš krátký.

- Bojovník světla si vybírá své nepřátele. Nemaří svůj čas tím, že by naslouchal jejich provokacím, on hodlá naplnit svůj osud.

- Hned při prvním kroku rozpozná svoji Cestu. Rozhodl se, že po ní půjde a žádná překážka není důvod si stěžovat. Věří své vlastní cestě a nepotřebuje tedy dokazovat, že cesta jiného člověka je mylná.

- Bojovník zná své chyby a zná také své schopnosti. Jeho výzbrojí je víra, naděje a láska. Pokud má tyto tři zbraně, neváhá kráčet vpřed.

- Bojovníkovi přísluší, aby přijal výzvu. Ví, že ani jediná chyba nebude přehlédnuta a že předstírání neznalosti pravidel hry neprojde.

- Bojovník světla neodkládá svá rozhodnutí. Hodně přemýšlí, než začne jednat, ale ve chvíli kdy se rozhodne, jde neochvějně vpřed. Nepochybuje o své cestě ani nezmění směr. Pokud bylo jeho rozhodnutí správné, zvítězí, Pokud bylo chybné, porážka ho nemine a bude muset začít všechno znovu - a moudřeji. Když však začne, dojde až do konce.

- Bojovník ví, že jeho nejlepšími učiteli jsou lidé, s nimiž sdílí bitevní pole. Žádat o radu je nebezpečné, mnohem ožehavější je ale radu dát. Když potřebuje pomoc, snaží se zjistit, jak jeho přátelé řeší nebo neřeší své problémy.

 

- Bojovník světla sdílí svůj svět s lidmi, jež miluje. Snaží se je povzbudit, aby dělali to, co by chtěli, ale k čemu nemají dost odvahy.

- Moudrý Lao-C´ říká: "Přestože jsi už střílel z luku mnohokrát, stále věnuj pozornost tomu, jak kladeš šíp a jak napínáš tětivu. Cesta předpokládá úctu a pozornost ke všemu, co je malé a jemné."

- Bojovník světla medituje. Ví, že v tichosti jeho srdce, existuje řád, který ho vede.

- Bojovník si někdy naříká: "Jestliže něco neudělám, tak se to samo neudělá, všechna tíha světa je na mých bedrech". Není to tak docela pravda, on sám má jednat, ale také má připustit, aby v pravou chvíli zasáhl Vesmír.

- V nitru nás všech existuje anděl a démon a jejich hlasy jsou si velmi podobné. Vzhledem k této obtíži se nám démon snaží ukázat jak jsme zranitelní. Anděl nás vede k zamyšlení nad našimi postoji a občas potřebuje ústa někoho kolem nás, aby se mohl projevit.

- Bojovník udržuje v rovnováze samotu a závislost na ostatních. Bojovník vyhledává samotu, ale nepodléhá jí.

- Každý bojovník světla potřebuje lásku. Náklonnost a něha patří k jeho přirozenosti - stejně jako dobré jídlo, pití a nadšení pro dobrý boj. Když není bojovník při západu slunce šťastný, není něco v pořádku.

- Bojovník, který spojuje kázeň a odevzdanost, se nadchne. Rutina nikdy nemůže řídit důležitá hnutí.

- Bojovník se někdy chová jako voda a plyne mezi překážkami, s nimiž se potkává. Pokud se přizpůsobí podmínkám, nikdy nezapomíná na svůj cíl. U pramene je voda slabá, ponenáhlu však sílí soutokem s jinými řekami. Od jistého okamžiku je její síla naprostá.

- Bojovník má také vlastnosti skály. Pokud je mír a vše v souladu, zůstává pevný. Pokud je rovnováha ohrožena, vrhá se na nepřítele míru a nikdo jej nedokáže zastavit. I v míru myslí na možná nebezpečí a umí jednat ve shodě s okolnostmi.

- Žádný bojovník nepřihlíží lhostejně k nespravedlnosti. Přestože bojuje proti útlaku, v žádném případě se nepokouší soudit utlačovatele. Každý se bude zodpovídat ze svých činů a jakmile bojovník splní svůj úkol, nic k tomu nedodává.

- Bojovník nikdy nespěchá. Čas pracuje pro něho, bojovník se učí přemáhat netrpělivost a vyhýbá se neuváženým činům. Nesklízí plody, dokud ještě nejsou zralé.

- Omar ben al-As řekl: "Vždy si předem promysli ústup. Naopak nikdy neutíkej od toho, co jsi sotva začal."

- Každý bojovník mnohokrát poklesne na mysli. Zdá se mu, že už nic nedokáže vzbudit jeho elán. Celé večery a noci si musí udržovat dobytou pozici ve složitých a vysilujících bojích a zdá se že jeho nadšení vyprchalo. Je však houževnatý a nespouští ze zřetele, co se rozhodl udělat. Tehdy, když to nejméně čeká, otevřou se před ním nové dveře.

- Bojovník stále dbá, aby mu srdce neznečistil pocit nenávisti. Souhlasí s tím, že jeho protivníci mají zkoušet jeho statečnosti, vytrvalost a schopnost rozhodování. Nutí ho bojovat za své sny. Bojovníka světla posiluje právě zkušenost boje.

- Bojovník světla si uvědomuje důležitost intuice. Ví, že intuice je božským písmem a dál naslouchá větru a hovoří s hvězdami.

- Bojovník světla s úctou naslouchá filosofii "ahinsá", tedy cesty nenásilí a řídí se jí.

- Žádný člověk není ostrov. Bojovník nemůže bojovat sám, ať je jeho plán jakýkoliv, závisí na ostatních lidech. Musí s nimi prodiskutovat svou strategii, žádat o pomoc a - ve chvílích oddechu - mít u ohně komu vyprávět příběhy z bojů. Drží si ale odstup, jeho činy jsou zjevné, jeho plány tajné. Bojovník světla tančí se svými druhy, ale odpovědnost za své kroky na nikoho nepřenáší.

 

- O přestávkách mezi bitvami bojovník odpočívá. Častokrát celé dny nic nedělá, protože to žádá jeho srdce, jeho intuice však bdí. Bojovník odpočívá a usmívá se. Stále se však má na pozoru.

- Bojovník ví, že každý má strach z každého. Tento strach se obvykle projevuje ve dvou podobách, buď agresivitou nebo ponížeností. Proto když se ocitne před někým, kdo v něm budí strach, připomene si, že i ten druhý má pocit nejistoty. Že překonával podobné překážky, prožíval tytéž problémy. Tehdy se bojovník poučí od soupeře a zvítězí nad svým strachem.

- Pro bojovníka neexistuje nemožná láska. Nedá se odradit mlčením, lhostejností nebo odmítnutím. Ví, že pod ledovou maskou je často vřelé srdce. Proto bojovník dává v sázku víc než druzí. Neustále hledá lásku, i kdyby to znamenalo mnohokrát uslyšet slovo "ne" a vrátit se domů poražen, pocítit odmítnutí tělem i duší. Bojovník se nenechá zastrašit, když hledá to, co potřebuje. Bez lásky není ničím.

- V okamžiku definitivní porážky čelí bojovník této situaci statečně, rezignovaně a zmužile. Ví, že co ho nezabije, to ho posílí.

- Bojovník světla věří. Protože věří v zázraky, ony se začnou dít. Protože je přesvědčen, že myšlení mu může změnit život, jeho život se začne měnit. Protože ví jistě, že najde lásku, láska se objeví.

- Bojovník světla se poučí, že je lepší jít za světlem. On sám už zradil, lhal, sešel z cesty, zahrával si s temnotami. A všechno mu pořád vycházelo - jako by se nic nestalo. Propast se však objeví naráz, jeden krok může učinit všemu konec. Tehdy se bojovník zastaví, dříve než zničí sám sebe. A potom přijme odpuštění a vydá se cestou světla.

- Bojovník veřejně hlásá své názory a žije v souladu s nimi. Je tím, co říká a svým příkladem může změnit i lidi kolem sebe.

- Bojovník nikdy nevyhrožuje. Může útočit, bránit se nebo ustoupit, to vše patří k bitvě. Avšak nepatří k ní, když se síla rány promrhá tím, že se o ní mluví. Meč neslouží k tomu, aby jej používala ústa.

- Bojovník přijme boj jen je-li to nezbytné a není žádný prostředek, jak přesvědčit soupeře o zbytečnosti boje.

- Bojovník je nástrojem světla. Nemá důvod být pyšný ani proč cítit vinu, je to jen důvod k radosti. Když si uvědomí, že je pouhým nástrojem, nabývá větší jistoty a klidu.

- Bojovník světla uznává, že vše rozhoduje slepá náhoda. Ale té se dá také pomoci.

- Tři největší překážky na cestě světla jsou: strach, uzavřená mysl a stáří. První dvě se dají překonat, ta třetí ale bojovníka zastihne a skolí.

- Bojovník se nesmiřuje se zradou, ale nemstí se, pouze odstrčí nepřátele ze svého života a nebojuje s nimi déle, než je třeba. Žádný bojovník se nesnaží vypadat: on je.

- Odevzdání se dobrému boji donutí bojovníka, aby si nekladl hloupé otázky a pomůže mu překonat jeho pochyby a pocit viny.

- Bojovník zná úder i odpuštění. Obou umí používat stejně obratně.

- Bojovník světla má trvalý závazek: je otrokem svého snu a je svobodný ve svých krocích.

- Včerejší bolest je silou bojovníka světla.

- Každý bojovník světla má v životě vždy druhou příležitost. Je to příležitost napravit zlo, jehož se dopustil. Vždy této šance bez váhání využije.

 

- Když se bojovník dá s lidmi do hovoru, nesoudí chování druhých, ví, že síly temnoty používají neviditelné sítě, aby šířily své zlo. Tato síť zachytí jakékoliv vyslovené sdělení a změní je v pletichu a závist, jež cizopasí na lidské duši. Proto když bojovník mluví o jednání svého bratra, představuje si, že stojí vedle něho.

- První ponaučení rytířstva: Vymažeš to, co jsi dosud zapsal do sešitu svého života: neklid, nejistotu a lež. A místo nich napíšeš slovo ODVAHA.

- Bojovník světla nepřijímá dary od svého nepřítele.

- Před pěti tisíci lety formuloval mistr Sun-c´ těchto pět pravidel boje za dobrou věc: 1) Víra: musíš naprosto věřit tomu, za co bojuješ. 2) Druh: Vyber si spojence a nauč se bojovat s nimi, protože nikdo nezvítězí ve válce sám. 3) Čas: Dobrý bojovník pozorně volí správný okamžik bitvy. 4) Prostor: Zvol bitevní pole sám, buď první kdo to udělá. 5) Strategie: Nejlepší bojovní si bitvu rozmyslí předem.

- Jsou chvíle, kdy je třeba jednat a chvíle, kdy je třeba přijímat. Bojovník to rozlišuje a uvědomuje si kdy co dělat.

- Bojovník důvěřuje svým přátelům, protože důvěřuje - především - sám sobě.

- Bojovník pohlíží na svět laskavě a pevně. Stojí před tajemstvím, na něž jednoho dne nalezne odpověď.

- Občas má bojovník světla dojem, že prožívá současně dva životy. Postupně jim dovoluje, aby se k sobě přiblížily a uvědomuje si, že existuje most mezi tím, co dělá a tím, co by rád dělal. Ponenáhlu mu sny ovlivňují každodennost, až si jednou uvědomí, že je připraven k tomu, po čem vždy toužil. Pak stačí trochu odvahy - a oba životy se promění v jeden jediný.

- Bojovník provádí velmi účinné cvičení vnitřního růstu: věnuje pozornost věcem, které dělává automaticky - jako dýchání, mrkání nebo sledování okolních předmětů. Používá tuto techniku vždy, když musí čelit nějaké obtížné situaci.

- Bojovník ví, že vždy, když mluví o nějakém svém plánu, ubírá z něho trochu energie, potřebné k jeho realizaci. A že mnoho mluvení mu pak může spotřebovat všechnu energii potřebnou k činu. Bojovník zná sílu slov.

- Bojovník světla zná cenu vytrvalosti a odvahy.

- Ti kdož lhostejně přihlížejí bídě, jsou ti nejbídnější.

- Když něco chceme, celý Vesmír se spojí, abychom toho dosáhli. Bojovník to ví. Vesmír nesoudí: spojí se, abychom uskutečnili svou touhu. Proto bojovník nebojácně zkoumá stíny své duše, aby zjistil, jestli nežádá něco špatného a vždy pečlivě zvažuje své úmysly.

- Když na sebe bojovník vezme nějakou zodpovědnost, úkol, vždy dostojí svému slovu. Ti, kdož něco slibují a nesplní to, ztrácejí sebeúctu a stydí se za své činy. Tihle lidé celý život jen utíkají, promarní mnohem víc sil na spoustu výmluv, jimiž nectí své slovo, než kolik potřebuje bojovník světla, aby dodržel své sliby.

- Po vítězství v bitvě bojovník oslavuje. Sám se odmění nejlepším darem, jež mu vítězství může přinést: sebedůvěrou. Slaví dnes své včerejší vítězství, aby byl silnější v zítřejším boji.

- Pomoz a bude ti pomoženo. Každý musí předat, co se naučil.

- Bojovník světla dává dřív, než ho někdo požádá. Ví totiž, že existuje hodně lidí, kteří nedokážou požádat o pomoc. Ví, že vedle něho existují jedinci, jejichž srdce je tak křehké, že začnou stonat láskou, hladoví po citu a stydí se to ukázat.

- Bojovník naslouchá slovům Lao-c´, který říká, že se musíme odpoutat od představy dní a hodin a stále více pozornosti věnovat minutám a sekundám, které zrovna prožíváme.

- Bojovník ví, že lítost zabíjí, ponenáhlu nahlodává duši člověka, který učinil něco špatného a vede k sebezničení. Takhle bojovník zemřít nechce. Když se zachová špatně - protože je přece jen člověk plný chyb - nestydí se poprosit o odpuštění. Je-li to ještě možné, ze všech sil se snaží napravit zlo, které napáchal.

 

- Bojovník ví, že důsledky činů každého člověka sahají do daleké budoucnosti a potřebuje vědět, jaký svět svému pátému pokolení potomků zanechá. Proto dobře rozvažuje své kroky.

- Kalich utrpení není stejně velký pro každého.

- Bojovník míří svým myšlením za obzor. Ví, že kdyby něco neudělal sám pro dobro, neudělá to nikdo. Účastní se tedy dobrého boje a pomáhá druhým, ačkoliv někdy neví, proč to dělá.

- Chico Xaviera řekl: "Až do konce života měj na paměti vše dobré, co vzešlo z obtíží. Je do důkaz tvých schopností, který ti dodá sebedůvěru před jakoukoliv překážkou.

- Bojovník světla se soustřeďuje na malé zázraky každodenního života. To, co je krásné, dokáže vidět, protože má krásu v nitru - neboť svět je zrcadlo. Svět se mu konec konců snaží pomáhat v dobrém díle, i kdyby všechno kolem zdánlivě nasvědčovalo opaku.

- Bojovník nikdy neříká ANO ústy, když jeho srdce říká NE.

- Nikdo není úplně dobrý ani špatný, na to bojovník myslí, když vidí nového protivníka.

- Bojovník ví, že účel nesvětí prostředky. Neboť žádný účel ospravedlňující bezpráví neexistuje, existují jenom prostředky.

- Celý vesmír pomáhá bojovníkům světla a opomíjí lidi plné předsudků. Energie Země musí být obnovena. Nové ideje potřebují prostor. Tělo a duše potřebují nové výzvy. Budoucnost se stala přítomností a všem snům bude dána příležitost, aby se projevily.

 

Praha, 23.5.2006

Myšlenky vybral alef.techno@centrum.cz :)