Freetekno akce System Defekt (Faka.Error), Klub Jahoda, Velka Chuchle, 12.10.2002

photozz by alef :o)